Frisse wind door PWC

op . Geplaatst in Nieuwsflitsen

stopper6_14825h

De v.v. P.W.C. Pieterburen/Westernieland hield  vrijdagavond  16 september in kantine “De Westerwinning” te Westernieland haar jaarvergadering. Voorzitter Willem Limberger kon (inclusief het bestuur) 20 leden verwelkomen. In zijn openingswoord memoreerde hij dat PWC in 2012 45 jaar bestaat. Vervolgens werden de vaste punten vlot doorlopen. Bij monde van Roland Hoekstra werd de kas in orde bevonden en werd de nieuwe penningmeester Jitse Drent decharge verleend. De kascommissie voor 2012 zal bestaan uit Linda Hoekstra en Thom Schaaphok met Jans Kadijk als reserve. Daar Willem Limberger de voorzittershamer zal neerleggen zal zijn bijdrage in het clubblad vervallen. Wel zal hij samen met Cees Schelling een bijdrage aan het blad verzorgen. Hierna volgde de bestuursverkiezing en hierin vonden grote verschuivingen plaats. Voorzitter Willem Limberger, penningmeester Henk Poel, wedstrijdsecretaris Erik Udema en materialen/oud papierman Jan Schutter treden af en stellen zich niet herkiesbaar. De kandidaten van het bestuur worden allemaal gekozen daar er geen tegenkandidaten zijn. Naast ondergetekende – die naast het secretariaat nu ook de financiën van de club onder zijn hoede heeft – komen de volgende personen in het bestuur met de alreeds bekend gemaakte functies: Miranda Schutter (voorzitter), Andreas Dijkstra (wedstrijdsecretaris), Alie Postema (algemeen/acties), Roland Hoekstra (materialen/terreinbeheer) en Klaas Cleveringa (materialen/terreinbeheer). Dit nieuwe bestuur zal wel de regels wat strakker aantrekken. Er wordt afscheid genomen van de vertrekkende bestuursleden Jan Schutter, Henk Poel en Erik Udema met een bos bloemen. Voorzitter Limberger kwam aan het eind van de vergadering aan de beurt. Uit de rondvraag kwamen interessante punten naar voren zoals de voortgang van de reclameborden en wie nu de kleedaccommodatie schoonmaakt. Ex-voorzitter Limberger meldde dat het bestuur nu op orde en het nu aan de spelers ligt. Hierna sloot Limberger de vergadering en werd hij samen met kantinemedewerkster Aaltje Nekkers en secretaris/penningmeester Jitse Drent in de bloemetjes gezet door de nieuwe voorzitter Miranda Schutter. PWC kijkt weer met vertrouwen naar het nieuwe seizoen 2011-2012.