Donkere wolken boven fusieclub VVSV’09

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Tafel Gereserveerd

Meningsverschillen over de teamverdeling, de toekomst van sportpark Toercamp en het door het bestuur van VVSV’09 gevoerde beleid heeft een groep Zoutkampers doen besluiten om de voetbalvereniging Zeester weer als zelfstandige voetbalvereniging op te richten. De druppel die de emmer deed overlopen om tot deze ingrijpende beslissing te komen was de medeling op de website van VVSV’09 dat er met ingang van het huidige seizoen, en tegen alle gemaakte afspraken in, alleen nog door F-E en D-junioren in Zoutkamp gevoetbald zou worden zonder dat men daar volgens de initiatiefnemers met de leden over gecommuniceerd heeft.

1389341147NZeester Zoutkamp 02 01 14 9128 klein

De initiatiefnemers van links naar rechts: Edo Wiersum, Andries Zuidersma, Sjoerd Steegstra, Michel Dijkstra en Sietse van der Veen.

Bron: Ommelander Courant      Foto: Ronnie Afman Baflo


De initiatiefnemers, Sietse van der Veen, Andries Zuidersma, Edo Wiersum, Sjoerd Steegstra, Alfred Buitjes en Michel Dijkstra zijn bepaald niet over een nacht ijs gegaan met hun plannen om in Zoutkamp weer tot een terugkeer van de voetbalvereniging Zeester te komen. De eerste irritaties om tot deze beslissing te komen ontstonden volgens Sietse van der Veen al in maart 2013. ,, Het besluit om tot een nieuwe teamindeling te komen had volgens het bestuur vooral te maken met financiële tekorten, veroorzaakt door het spelen op twee complexen. Wij hebben in maart toen als commissie bezuinigingsalternatieven aangedragen wat later ook door, laten we ze zo even noemen, de groep Nienhuis is gebeurd Verder vonden we het vreemd dat het financiële tekort een belangrijke reden was om tot dat besluit te komen, terwijl er door het bestuur tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering een sluitende begroting met twee complexen was gepresenteerd. Vervolgens is er op 3 mei 2013 een door de leden uitgeroepen ALV geweest en werd in die periode door enkele personen binnen VVSV’09, Renne Vogel en Albert de Groot, een bemiddelingspoging ondernomen. Wij als commissie Zoutkamp gingen in mei akkoord met de voorstellen van de bemiddelingsgroep. Een betere teamverdeling en het samenstellen van een onderzoekscommissie die onderzoek zou doen naar het beleid en toekomst van VVSV als fusieclub werd daar in aangegeven. Er is toen tijdens de ALV van 3 mei een stemming over deze voorstellen geweest. Omdat het direct daarna met de in mei afgesproken teamverdeling mis ging, toen het tweede elftal tegen de gemaakte afspraken in toch in Ulrum moest spelen, en de onderzoekscommissie voortijdig beëindigd werd, ontstond er weer onrust binnen de vereniging met de ontwikkelingen in november vorig jaar als gevolg.

Naar aanleiding van deze perikelen werd op 15 november een informatieavond belegd waar, zo verteld de oud-speler van zowel Zeester als VVSV’09, Sjoerd Steegstra, 75 personen aanwezig waren om de plannen van de initiatiefnemers aan te horen. ,,Op die avond werd duidelijk dat het in Zoutkamp leefde om weer als zelfstandige vereniging verder te gaan. Via gesprekken met de KNVB waren we al op de hoogte gebracht dat er vijftig leden moesten zijn om een vereniging te starten en dat aantal had zich op de eerste avond al aangemeld.”

Ondertussen werd er door een groep bemiddelaars, bestaande uit Henk Nienhuis, Albert de Groot, Pieter Hoekstra en Jos Janssen een poging ondernomen om een scheuring binnen VVSV’09 te voorkomen waar volgens Sietse van der Veen prima gesprekken mee gevoerd zijn. ,,Daar hadden we een goed gevoel bij omdat er met aandacht en respect naar onze argumenten werd geluisterd. Daar is vervolgens een verslag van gemaakt waar de op dat moment vijftig leden van de eventuele nieuwe vereniging op vrijdag 27 december over konden stemmen. Tijdens die stemming bleek dat een meerderheid geen vertrouwen meer had in de fusievereniging en er definitief voor koos om met ingang van het voetbalseizoen 2014-2015 weer als voetbalvereniging Zeester verder te gaan. “

Inmiddels had men naast met de KNVB  ook contact gehad met de gemeente De Marne gehad en die niet stonden te juichen toen ze van de plannen hoorden. Toch werd er een oprichtingsbestuur, bestaande uit de initiatiefnemers, gevormd die besloot om de oprichtingsvergadering begin 2014 te doen plaatsvinden. Verder wordt er op dit moment, door een speciaal in het leven geroepen werkgroep, gewerkt aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de nieuwe vereniging. Zaken die er op wijzen dat een ding voor de initiatiefnemers als een paal boven water staat, er is geen weg meer terug. Want men is al in een dusdanig ver gevorderd stadium dat het lijmen van de breuk geen thema meer schijnt te zijn. ,,We krijgen vanuit Zoutkamp, maar ook daarbuiten, steeds meer aanmeldingen van oud-vrijwilligers die graag terugkeren omdat men na de fusie niet het juiste gevoel bij VVSV’09 had, verteld Andries Zuidersma die een aantal feiten opnoemt waar het volgens hem uiteindelijk is misgegaan. ,,Een van de hoofdoorzaken is naar mijn idee toch de gebrekkige communicatie vanuit het bestuur richting de leden. Toen de fusie in 2009 tot stand kwam zijn er duidelijke afspraken gemaakt over waar de diverse teams zouden gaan voetballen. Daar is in de praktijk niets van terecht gekomen wat vervolgens in Zoutkamp voor steeds meer irritatie heeft gezorgd met als resultaat dat er een scheuring is ontstaan. “

Een scheuring die door de wethouder van sportzaken in de gemeente De Marne, dhr. Kor Berghuis, inderdaad ernstig wordt betreurd. ,,Als gemeente zijn we niet blij met ontwikkelen zoals die er binnen VVSV’09 gaande zijn. In plaats van dat clubs gaan samenwerken, krijgen we nu een versplintering. Ik ben als wethouder op bezoek geweest in Zoutkamp waar ik met de initiatiefnemers heb gesproken. Dat gesprek zal er op mijn initiatief ook volgen met het bestuur van VVSV’ 09 waarbij ik hoop dat iedereen die bij deze breuk betrokken is wel weet dat dit consequenties heeft. En dan bedoel ik niet van uit ons als gemeente maar meer voor de leden zelf. Want hoe je het ook bekijkt, een breuk als deze geeft alleen maar verliezers. Daarom hoop ik oprecht dat er nog een opening tot een gesprek tussen beide partijen mogelijk is. Ik ben mij er echter van bewust dat er misschien wel te veel is gebeurd om dit als een reële optie te zien. Maar in het belang van vooral de jeugdleden van VVSV’09 zou ik toch graag zien dat alle partijen nog eens diep over de gevolgen van een eventuele breuk willen nadenken. “
Ook VVSV’09- voorzitter Wouter Kooi ziet het donker in als hem naar zijn mening gevraagd wordt of hij denkt dat de breuk nog te lijmen valt. ,,Als je mij dat persoonlijk vraagt denk ik niet dat beide partijen nog tot elkaar komen. Dat is een trieste maar realistische constatering waarvan ook ik vindt dat er alleen maar verliezers zijn. Daar bedoel ik de jeugdafdeling maar waarbij ik ook de huidige prestaties van ons eerste elftal wil noemen. Dat zijn alleen nog maar de sportieve aspecten maar het gaat natuurlijk verder. Teams zullen door deze breuk misschien uiteenvallen en dat zorgt uiteraard voor beide partijen voor een onzekere toekomst.

De preses van VVSV’09 is zich verder bewust van het feit dat hij door zijn initiatieven om qua jeugdafdelingen tot een samenwerking met de overige verenigingen in de gemeente De Marne te komen niet alleen vrienden heeft gemaakt. ,,Dat ik een samenwerking op het gebied van jeugdteams toejuich heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken. Ik denk dat zoiets in de toekomst zelfs onontkoombaar is. Als ik kijk naar de gemeentelijke herindeling die er in 2018 staat te gebeuren dan weet je dat ons gebied, wat zeker niet het dichtstbevolkte gebied van de nieuwe gemeente zal zijn, het kan vergeten dat er vijf complexen in stand gehouden zullen worden. Wie dat denkt vergist zich namelijk ernstig. Maar VVSV’09 blijft zeker niet in ontreddering achter. Wij zijn, ondanks deze problemen, druk bezig om ons te richten op waar VVSV’09 voor staat. Dat is het niveau van de jeugd omhoog brengen om daardoor te zorgen dat we ook bij de senioren, zowel dames als heren, een bestendige club worden. Een vereniging die voorbereid is op de gevolgen van krimp en herindeling en dan zichzelf kan redden en niet afhankelijk is van wat het beleid van de gemeente wordt. Als bestuur hebben we veel steun ontvangen van veel leden uit ook Zoutkamp. Daarom denk ik dat er juist nu veel mensen bereid zijn om voor VVSV’09 de handen uit mouwen te steken. ”

Duidelijke woorden van voorzitter Wouter Kooi die met het samenwerken op het gebied van jeugd een punt noemt waar men in Zoutkamp precies eender over denkt. Want zoals Sietse van der Veen aangeeft, binnen Zeester zal men ook openstaan voor een samenwerking met welke club dan ook. Iets wat door de overige aanwezigen bevestigd wordt waarbij zelfs een samenwerking met VVSV’09 niet bijvoorbaat uitgesloten wordt. Dat dit verbazing oproept begrijpt Edo Wiersum volkomen. ,, De band tussen de spelers onderling was vanaf het begin van de fusie goed maar doordat het bestuur niet open en transparant was zorgde dat steeds vaker voor irritatie. Logisch is dat jeugdleden daar niets van meekregen en vandaar ook de opmerking dat op het gebied van jeugdvoetbal de deur voor iedereen openstaat. Maar de geluiden die in Zoutkamp steeds meer te horen zijn is dat velen toch de overstap naar Zeester willen maken. En ik kan iedereen verzekeren, daar zitten leden tussen die er enkele weken nog niet over peinsden om voor Zeester te kiezen.”

Dat zorgt er voor dat het zestal veel vertrouwen in een hernieuwde toekomst heeft in een club die weer in de vertrouwde kleuren wit/rood zal gaan spelen. En dat is iets waar Michel Dijkstra alleen maar blij om is ,,Het witte shirt en de rode broek keren terug in Zoutkamp en dat is, ondanks dat ook ik graag had gezien dat het anders was gelopen, mooi maar wat de kousen zullen we de leden laten stemmen. Van herkomst speelde Zeester namelijk in rood/wit geringde kousen die later vervangen werden door effen rode kousen. Maar daar mogen de leden in een later stadium zelf over beslissen want laat een ding duidelijk zijn, alles zal richting de leden open en transparant gebeuren.”

Duidelijke taal vanuit Zoutkamp waar men niet alleen met de jeugdteams goed voor de dag wil komen maar waar ook het seniorenvoetbal niet iets wordt van, we hobbelen maar een beetje mee in de reserveklasse. Want als deze vraag gesteld wordt neemt Sjoerd Steegstra direct het woord. , We gaan met onze senioren niet op recreatief niveau aan de slag. Dat wordt zeker niet de insteek van ons en vandaar dat we qua sponsoring al bezig zijn om te zorgen dat we een startkapitaal krijgen omdat er ook een hoofdtrainer moet komen. “

De woorden van Steegstra worden vervolgens aangevuld door Sietse van der Veen die laat weten dat er al acties gepland staan om het nieuwe Zeester van een financiële buffer te voorzien. ,,Het is vanuit de historie van Zeester gebleken dat er op het gebied van sponsoring wel wat mogelijk is in Zoutkamp en daar hebben we onze hoop ook nu op gevestigd. Er is op dit moment een sponsorcommissie actief en de eerste geluiden stemmen ons zeker positief.”

Positieve geluiden vanuit de initiatiefnemers die er ook vanuit VVSV’09 te  horen zijn maar waarbij alle betrokkenen het over een ding unaniem eens zijn, bij een mogelijke breuk als deze zijn er eigenlijk alleen maar verliezers.